ETİK KURALLAR

ETİK KURALLAR
TURKDED’in yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle tarafsız bir biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır. 
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, objektifliği sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda dergimizde yayımlanacak yayınların Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik politikalara ve Yüksek Öğretim Kurumunun hazırladığı uygun olmasına dikkat etmektedir. Bu doğrultuda dergiye yazı gönderen yazarların aşağıdaki etik kurallara uymaları istenmektedir.
 
1. Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
·    Dipnot ve Kaynakça’daki eserler listesi eksiksiz olmalıdır.
.    Araştırma orijinal olmalı ve alanına katkı sağlamalıdır.
·    İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
·    Aynı araştırmayı birden fazla dergide yayımlamamalı ve bilimsel araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.
·    Araştırmaya önemli oranda katkıda bulunan tüm yazarların isimleri yayında yazılmalı
·    Araştırmaya katkıda bulunmayan yazarların isimlerine yer verilmemeli.
·    Araştırmaya önemli oranda katkıda bulunmayıp bir şekilde katkı sunanlar yazar olarak ismi verilmemeli ilgili araştırmaya sunduğu katkıdan dolayı teşekkür edilmeli.
·    Tüm yazarlar editörün düzeltmelerini yapmak zorundadır.
 
2. Hakemlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
·    Hakemler değerlendirmelerinde tarafsız olmalıdır.
·    Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
·    Hakemler araştırmayla ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
·    Hakemler kontrol ettikleri makaleleri gizli tutmalıdır.
·    Hakemler değerlendirmelerinde makaleye veya makale yazarına hakaret içeren incitici ifadelerden kaçınmalıdır.
 
3. Editör/Editörlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
·    Editörler bir makaleyi kabul ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. 
·    Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. 
·    Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir. 
·    Hatalar bulunduğu zaman düzeltilmesini, yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir. 
·    Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.
 
4. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler 
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek.