YAYIM İLKELERİ

YAYIM İLKELERİ
1-Dergide Türk dili ve edebiyatı ekseninde "Türk dili, edebiyatı ve kültürü" ile ilgili bilimsel nitelikli makale, derleme, çeviri, inceleme, tanıtma yazıları ve bildiri metinleri gibi özgün çalışmalara yer verilir.Ayrıca "karşılaştırmalı edebiyat ve çağdaş Türk lehçeleri" ile ilgili yazılar da yer alır.
2-Yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri dikkate alınır.
3-Derginin yayım dili Türkçedir. Ancak yabancı diller bölümüne mensup yazarlar kendi alan dillerini de kullanabilirler.
4-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED)’ne verilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.
5-Kongre ve sempozyum bildirilerinde toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
6-Bir araştırma kurumu/kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz konusu kurumun/kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı dipnotla belirtilmelidir.
7-Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerde tez danışmanıtez başlığı ve tez tipi dipnotla belirtilmelidir. Tezin künyesi Kaynakçaya da eklenmelidir.

 
MAKALE YAZIM KURALLARI

ÖNEMLİ NOT: 
Dergiye gönderilecek olan yazıların "TÜRKDED ŞABLON" dosyasına uygun halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yazım ilkelerinin ve kapak bilgilerinin yer aldığı şablon dosyası için tıklayınız. 

1) Başlık
Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalıdır. Başlığın tamamı büyük harf Times (Times New Roman) 12 punto olmalıdır. Ara başlıklar, bölüm başlıkları ve alt başlıklar sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto koyu yazılmalıdır.
 
2) Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i
Yazının başlığını ortalayacak şekilde olmalı, soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalı, yazarın unvanı, kurumu ve elektronik posta adresi belirtilmelidir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri lisansüstü eğitim gördükleri üniversite, enstitü ve ana bilim dallarını belirtmelidirler.
 
3) Öz ve Anahtar Kelimeler
Türkçe öz çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı, okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine imkân vermelidir. Öz, 100-250 kelime arası uzunlukta ve tek paragraf olmalıdır. Özün bir satır altına en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Öz, Times New Roman yazı tipi ve 11 punto ile yazılmalıdır. Ayrıca özün, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde –Türkçe ve İngilizceye ek olarak– makale dilinde başlık, öz ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki öz (abstract)lerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Öz ve Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örnek: TR Dizin Anahtar Terimler Listesi, Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC v.b. gibi kaynaklar kullanılabilir.
 
4) Ana Metin
Makaleler, IBM uyumlu bilgisayar ve Microsoft Word yazılım programı kullanılarak 30 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 3 cm olmak üzere, 1,15 satır aralığıyla, iki yandan hizalı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 3 nk olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir.  Makalede Times New Roman yazı tipi ve 11 punto kullanılarak hazırlanmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Paragraf başlarında “TAB” tuşu yerine “ENTER” veya “RETURN” tuşu kullanılmalıdır. Noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Yazıda en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. 
Bir makalede sıra ile öz, ana metnin bölümleri, İngilizce genişletilmiş özet (Summary), kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır. “Sonuç”, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı; ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.
Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.
Ara başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı ve başlık sonunda satırbaşı yapılmalıdır.
Alt başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük, sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı ve başlık sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilmelidir.
Şekil, tablo ve fotoğraflar: Şekil, tablo ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar, “WORD” programındaki tablo komutuyla yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda ise “EXCEL” tabloları kullanılabilir. Gerektiğinde açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında verilmelidir. Şekil, tablo ve resimler on sayfayı aşmamalıdır.
Dipnotlar: Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için kullanılır ve “DİPNOT” komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Kaya 2000: 15)
Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.
 
5) İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract)
Makalede çalışmanın sonuç bölümünden sonra 700-800 kelimeden oluşacak şekilde İngilizce genişletilmiş özet (summary) bulunmalıdır. Genişletilmiş özet, “öz”de olduğu gibi araştırma ile ilgili amaç, problem, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini içermelidir. Verilen bilgiler “öz”e oranla biraz daha geniş ifade edilmelidir. Araştırma metninde yer almayan herhangi bir bulgu veya sonuç bulundurmamalıdır. Genişletilmiş özette metin içindeki bilgilere göndermede (Örn. Sayfa 3’te belirtildiği gibi) bulunulmamalıdır. İngilizce yazılan makalelerde Summary bulunmasına gerek yoktur.
 

6) Kaynak Gösterme
Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakçada APA sistemi esas alınmıştır.
a. Metin içi kaynak gösterme (atıf) ve Kaynakça
* Atıf ve kaynakçada
Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları (Şencan ve Doğan, 2017) adlı kitaptan ve Purdue Üniversitesinin APA Rehberi’nden yararlanılmalıdır.
* Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir. Cümle sonunda verilen atıflarda nokta, atıf parantezinden sonra konulmalıdır.
Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir. Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre (Soyadı Kanunundan öncekiler için yazar adı esas alınır.) alfabetik olarak verilmelidir. Kaynaklar, mutlaka Latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır.
 *Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı, sayfa altında ve numaralandırılarak verilmelidir.
*Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynakça bölümünde 10 punto alfabetik olarak verilmelidir.
Örnek olarak: 
Tek Yazarlı Makale:
Gözaydın, Nevzat (2001), “Atatürk Dönemi İle İlgili Almanya Dış İşleri Arşivindeki Belgeler-VII”, Türk Dili, 599: 575-586
Tek Yazarlı Kitap:
Korkmaz, Zeynep (1992), Atatürk ve Türk Dili Belgeler, Ankara: TDK yayınları.
İki Yazarlı Kitap:
Ekrem M. Ali ve Hilmiye M. Ali (1985), Tepegöz; Dobruca Masalları, Bükreş: Kriterion Kitap Evi.
Çok Yazarlı Kitap:
Selahâttin Olcay ve diğerleri (1988), Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Ankara: TDK yayınları.
Yayımlanmamış Tez:
Bae, Miyeang (1988), Yi İncik Romanlarındaki Şahsiyetlerin Çatışmaları, Seul: Hankuk Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
Yazarın Aynı Yılda Yayımlanmış Birden Fazla Makale veya Kitabı Mevcutsa:
Korkmaz Zeynep (1992a), Atatürk ve Türk Dili Belgeler, Ankara.
Korkmaz Zeynep (1992 b), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.
Kurum Yayını: TDK (1998), Türkçe Sözlük, Ankara: TDK yayınları.
Bu ilkelere uygun olmayan yazılar yayımlanmayacaktır.
 
DİĞER HUSUSLAR
NOT 1: Kitap tanıtımı ve çevirilerde “başlık, anahtar kelimeler ve öz”ün İngilizcesi mutlaka bulunmalıdır. Kitap tanıtımlarında yazının başında, tanıtılacak kitabın kapak resmi ve künyesi (basım tarihi, kaçıncı baskı olduğu, basım yeri bilgileri) bulunmalıdır. Çevirilerde çeviri yapılan kitabın/yayımın künyesi dipnotla belirtilmelidir.
NOT 2: Çeşitli kaynaklardan veri elde etmeye dayalı tematik çalışmalarda, söz konusu verinin ilgili kaynaklarda taranıp bulunamadığını göstermek bakımından bu kaynaklara “Sonuç” bölümünde işaret edilebilir.

NOT 3: Kısaltma kullanılacaksa Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kısaltmalar esas alınmalıdır.
NOT 4: Araştırmacıların makalelerini ORCID numaralarını ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. 
NOT 5: Yayın Hakları Devir Sözleşmesini, dergimizin Dergipark sitesine makale gönderimi esnasında yüklemeniz gerekmektedir. İlgili forma ulaşmak için
tıklayınız.